Аналітика та прогнозування


Підсумки роботи відділення НСПП у Волинській області за 2018 рік

опубліковано 28 січ. 2019 р., 23:21 НСПП Волинь

 Упродовж 2018 року діяльність відділення НСПП у Волинській області (далі – Відділення) була спрямована на виконання завдань, визначених законами України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціальний діалог в Україні» та нормативно правовими актами НСПП. Відділенням здійснювались заходи, спрямовані на забезпечення правового супроводу примирних процедур, здійснення посередництва у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів); прогнозування та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів); сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, установ та організацій області; підвищення рівня правових знань сторін соціально-трудових відносин; сприяння забезпеченню здійснення соціального діалогу, проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності профспілок та організацій роботодавців. 
 Відділення з метою виконання завдань та функцій взаємодіє з обласною та районними державними адміністраціями, Волинською обласною радою, виконавчим комітетом Луцької міської ради, Федерацією профспілок області, обласними галузевими профспілковими організаціями, Волинським обласним об’єднанням організацій роботодавців, керівниками та профспілковими представниками підприємств, установ та організацій області. 
 Протягом 2018 року Відділення сприяло вирішенню 17 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС (К), безпосередніми учасниками зазначених спорів були 137 найманих працівників, 7 підприємств. У цих КТС (К) було висунуто 37 вимог щодо невиконання вимог законодавства про працю. З метою сприяння вирішення КТС (К) проведено 28 засідань примирних комісій та 70 узгоджувальних зустрічей із сторонами спорів. За сприяння Відділення вирішено 8 КТС (К) та задоволено 17 вимог найманих працівників 
 Однією з головних причин дестабілізації стану соціально - трудових відносин (далі – СТВ) у трудових колективах підприємств, організацій та установ області лишається наявна заборгованість із виплати заробітної плати. Загальна сума заборгованості по області станом на 01.12.2018 становила 28,5 млн.грн. У структурі боргу заборгованість на 25 економічно активних підприємствах складає 26,1 млн. грн. або 91,5%; 1 підприємстві-банкруті – 2,4 млн. грн. або 8,5 відсотків. Основну частину боргу утворено у містах Нововолинську (46,2%), Луцьку (30,4%) та Іваничівському районі (13,5%). 
 Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату станом на 01.12.2018 становила 3,7 тис. волинян, зайнятих на економічно активних підприємствах області, або 2,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 7050 грн. 
 За звітний період з метою запобігання виникненню КТС (К) та поліпшення стану СТВ Відділенням здійснювались заходи щодо усунення 41 дестабілізаційного чинника, які призвели до загострення стану СТВ у 41 випадку ускладнення стану СТВ на підприємствах, в установах, організаціях області із загальною чисельністю працюючих 7385 осіб. У 39 випадках на виробничому рівні (або у 95,1% випадків) вдалось запобігти виникненню КТС (К). 
 Аналіз Відділення кількісного та якісного змісту чинників загострення стану СТВ показав, що найбільш поширеними причинами ускладнення відносин між роботодавцями та найманими працівниками залишаються невиконання роботодавцями вимог законодавства про працю. 
 Упродовж звітного періоду було ліквідовано 39 чинників дестабілізації стану СТВ на 39 підприємствах, що на 18,2 % більше ніж у 2017 році. 
 За цей період погашено 32653,0 тис. грн. заборгованості (95,4% загальної суми, що стала основною причиною виникнення дестабілізації – 34220,7 тис. грн.). 
 В розрізі видів економічної діяльності випадки дестабілізації стану СТВ, що перебували на обліку Відділення, розподілилися наступним чином: 
 - промисловість – 11 (26,8% від загальної кількості), у т.ч. 5 – добувна, 2 – переробна, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 4; 
 - водопостачання; каналізація, поводження з відходами – 1 (2,4%); 
 - будівництво – 6 (14,6%); 
 - оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 1 (2,4%); 
 - транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 8 (19,5%); 
 - інформація та телекомунікації – 1 (2,4%); 
 - операції з нерухомим майном – 3 (7,3%); 
 - професійна, наукова та технічна діяльність – 2 (4,9%); 
 - державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 1 (2,4%); 
 - освіта - 1 (2,4%); 
 - охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 6 (14,6%). 
 З метою сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин та запобігання виникненню КТС (К) працівники Відділення постійно беруть участь в засіданнях обласної, міської комісіях з питань забезпечення своєчасності повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат. Протягом року взято участь у 13 засіданнях зазначених комісій, на яких заслухано 41 керівника підприємств області. Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на цих підприємствах склала 34198,2 тис. грн. 
 Відділення здійснювало моніторинг акцій соціального протесту, надавало роз’яснення сторонам соціального діалогу щодо врегулювання розбіжностей та спрямовувало конфліктні ситуації в правове поле. 
 Упродовж 2018 року найманими працівниками проведено 15 протестних дій, пов’язаних з частковим або повним припиненням роботи та акції соціального протесту. Учасниками яких були 1175 чол. 
 Основними причинами проведення колективних припинень роботи та акцій соціального протесту залишаються наявна заборгованість із виплати заробітної плати та хронічне зволікання з виплатою поточної заробітної плати. 
 У поєднані з цими причинами загострення СТВ в колективах підприємств спричиняють й інші чинники, зокрема щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту. 
 Зокрема, упродовж звітного періоду одинадцять разів з вимогою щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати проводили акції протестів наймані працівники відокремленого підрозділу Шахта №9 «Нововолинська» Державного підприємства «Волиньвугілля». Також шахтарі висували вимоги щодо збереження робочих місць та не проведення реструктуризації шахти. 
 Тричі вимагали погашення заборгованості із заробітної плати, продовження фінансування будівництва шахти №10 «Нововолинська» та застосовували акції соціального протесту наймані працівники Державного підприємства «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська» 
 Одним із напрямків роботи Відділення є організація роботи щодо своєчасного та об’єктивного розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, представників об’єднань громадян без статусу юридичної особи, у задоволенні їх прав та інтересів. Протягом 2018 року до Відділення надійшло 295 звернень від фізичних та юридичних осіб, в яких було порушено 310 питань. 
 З метою підвищення рівня правової культури учасників СТВ Відділення проводило роботу з інформування громадськості про свою діяльність. Спеціалістами Відділення здійснено 1 виступ на телебаченні. Підготовлено і розміщено на офіційному сайті НСПП та сайті Відділення (http://nspp.volyn.net/) 37 та 40 інформацій про діяльність Відділення. За звітний період проведено 1 «круглий стіл», 4 наради-семінари для арбітрів, посередників, завідуючих ІКЦ. Працівниками Відділення здійснено 27 виступів на нарадах, семінарах, «круглих столах», комісіях з питань погашення заборгованості із заробітної плати, також прочитано 2 лекції. 
 Для реалізації своїх завдань і функцій Відділення у своїй діяльності співпрацює з 9 арбітрами НСПП, 5 посередниками, в області на громадських засадах діють 18 інформаційно-консультаційних центрів НСПП. 
 Відділення і надалі здійснюватиме заходи щодо сприяння своєчасному вирішенню КТС (К) та стабілізації стану СТВ на підприємствах, в установах та організаціях області.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН, ВИНИКНЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ) У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ 2019 РОКУ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

опубліковано 7 груд. 2018 р., 00:25 НСПП Волинь

 В межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та здійснення аналітично – інформаційної діяльності відділенням НСПП у Волинській області (далі – Відділення) здійснено прогнозування розвитку та можливих змін стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) із урахуванням наявних об’єктивних та суб’єктивних причин, ймовірності виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС (К)), попередження акцій соціального протесту у першому півріччі 2019 року.
 При прогнозуванні розвитку стану СТВ враховано основні соціально-економічні показники галузей економіки області, результати моніторингу стану СТВ на підприємствах, в установах, організація, динаміку кількості КТС (К), випадки ускладнення стану СТВ, акції соціального протесту, причини їх виникнення, зміст вимог, що висувались найманими працівниками.
 Аналіз показав, у січні – вересні 2018 року порівняно з відповідним періодом минулого року спостерігалось зростання обсягів виробництва у промисловості (+ 5,1%), в тому числі в переробній промисловості (+5,5%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (+2,4%).
 У добувній промисловості та розроблені кар’єрів зафіксовано скорочення обсягів на 8,0%.
 Досягнуто приросту у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин та устаткування, виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, машинобудуванні на 17,8 – 1,0%.
 У будівництві у січні-вересні 2018 року порівняно з відповідним періодом минулого року спостерігається спад (-6,8%).
 Водночас, в області спостерігається негативна динаміка чисельності працюючих. Протягом вересня 2018 року до відповідного періоду минулого року середньооблікова чисельність штатних пра­цівників зменшилася на майже 9,2 тис. осіб. Протягом першого півріччя 2018 року спостерігалось перевищення рівня вибуття працівників з роботи над їх прийняттям (відповідно 8,4% та 6,2%). Переважна більшість працівників (14,0%) залишили робочі місця з причин плинності кадрів. Основними причинами цього є припинення діяльності підприємств, установ та організацій, падіння обсягів виробництва, переведення на скорочений робочий тиждень або погодинну оплату праці, а також міграція робочої сили за кордон.
 Рівень зареєстрованого безробіття на кінець жовтня 2018 року склав 1,0% населення працездатного віку.
 Незважаючи на певну позитивну динаміку основних показників діяльності господарського комплексу області, на низці підприємств, а також в окремих видах економічної діяльності спостерігались відчутні ускладнення стану СТВ.
 Проведений Відділенням аналіз причин ускладнення стану СТВ показав, що загострення стану СТВ та виникнення КТС (К) у І півріччі 2019 року можливе через: низький рівень заробітної плати в окремих галузях; незабезпечення продуктивної зайнятості працюючих; невиконання власниками положень колективних договорів, угод, наявність заборгованості із виплати заробітної плати; незабезпечення власниками належних умов праці, її охорони та ін.
 У І півріччі 2019 року прогнозується ускладнення стану СТВ на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів. Для забезпечення соціальної стабільності у вугільній галузі, в тому числі - в колективах шахт, що входять до складу Державного підприємства "Волиньвугілля", необхідно забезпечити реалізацію положень Концепції реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №733-р. Через недостатню увагу до розвитку вугільного басейну та мізерне фінансування на шахтах використовується застаріле технологічне обладнання, що призводить до високої собівартості видобутку вугілля та обмежує можливості з нарощування його видобутку. На сьогодні видобуток вугілля у басейні істотно відстає від потреб енергетики регіону. Вимагає істотного підвищення ефективність господарювання як безпосередньо на підприємстві (оскільки собівартість видобутку вугілля значно перевищує реалізаційну ціну), так і рівень менеджменту на державному рівні. Оборотних коштів підприємству хронічно не вистачає, що спричиняє загрозу утворення заборгованості із виплати заробітної плати.
 Поліпшенню стану СТВ на підприємствах даної галузі сприяло б:
 - ефективне використання родовища Львівсько-Волинського басейну, що передбачає впровадження в дію нових вугледобувних підприємств (завершення будівництва шахти-новобудови №10 "Нововолинська»);
 - здійснення модернізації виробництв відповідно до сучасних ринкових вимог;
 - першочергове погашення заборгованості із виплати заробітної плати та забезпечення своєчасної її виплати.
 Незадовільним залишається стан СТВ на підприємствах будівельної галузі, це спричинено несвоєчасністю розрахунків за виконані роботи, затримкою розрахунків за виконані роботи з державного бюджету, зменшенням обсягів будівельних робіт, робота окремих будівельних підприємств в режимі скороченого робочого дня (тижня) або її призупинення на деяких об’єктах, з урахуванням відносно невисокого рівня заробітної плати та важких умов праці.
 Упродовж першого півріччя 2019 року існує ймовірність ускладнення стану СТВ на окремих підприємствах транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської доставки Волинської області.
 Слід відзначити, що на ДП «Волинський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та його філіях внаслідок нерегулярного й недостатнього бюджетного фінансування простежується тенденція щодо періодичного виникнення заборгованості із виплати заробітної плати впродовж останніх років, що може дестабілізувати стан СТВ відносин у трудових колективах цих підприємств.
 Для забезпечення стабільності СТВ у сфері транспорту складського господарства, поштова та кур’єрська діяльність, зокрема автошляхового господарства першочерговими умовами є забезпечення прозорої процедури та досконалої конкуренції у проведенні тендерів на здійснення будівельних і дорожніх робіт; здійснення відповідних заходів щодо збереження робочих місць, зменшення дебіторської заборгованості будівельних організацій; збільшення обсягів фінансування будівельних та дорожніх робіт, створення пільгової системи надання короткострокових та довгострокових кредитів.
 Залишається складною ситуація щодо стану СТВ в окремих установах та закладах бюджетної сфери (освіти, охорони здоров’я та культури) області. Низький рівень заробітної плати, несвоєчасна виплата заробітної плати, незадовільне фінансування, оптимізація мережі закладів освіти, охорони здоров’я (закриття, реорганізація, тощо) може погіршити стан соціально-трудових відносин в колективах установ та закладів бюджетних галузей області в першому півріччі 2019 року.
 Аналізуючи наявність ряду соціально-економічних причин, повільні темпи погашення заборгованості із виплати заробітної плати як основного дестабілізаційного чинника ускладнення стану СТВ в трудових колективах, досвід колективного відстоювання соціально-трудових прав працівників, у розрізі адміністративно-територіальних одиниць ускладнення СТВ у першому півріччі 2019 року найбільш вірогідне в містах Луцьку та Нововолинську та Іваничівському районі.
 Відділення, враховуючи прогнозні висновки у взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією профспілок Волинської області, Волинським обласним об’єднанням організацій роботодавців і надалі здійснюватиме заходи спрямовані на поліпшення СТВ, вирішення КТС (К), своєчасне врегулювання випадків дестабілізації між сторонами СТВ з метою запобігання виникненню КТС (К). m;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:14.65pt;background:white'> /Повний варіант Прогнозу наданий Голові НСПП, голові облдержадміністрації, керівникам обласних об’єднань профспілок і роботодавців/.

Результати роботи відділення НСПП у Волинській області за перше півріччя 2018 року

опубліковано 15 лип. 2018 р., 23:53 НСПП Волинь

 Упродовж першого півріччя 2018 року в межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та нормативно-правовими актами НСПП, відділенням НСПП у Волинській області (далі – Відділення), у взаємодії з відповідними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування вживались правові та організаційні заходи щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин, запобігання та своєчасного вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах області, забезпечення, в межах компетенції, розвитку соціального діалогу в області.
 У звітному періоді Відділення сприяло вирішенню 11 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС (К), безпосередніми учасниками зазначених спорів були 93 наймані працівники 6 підприємств, було висунуто 25 вимог щодо невиконання законодавства про працю. З метою сприяння вирішення КТС (К) проведено 16 засідань примирних комісій та 37 узгоджувальних зустрічей із сторонами спорів. За сприяння Відділення вирішено 4 КТС (К) та задоволено 7 вимог найманих працівників.
 З метою запобігання виникненню КТС (К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) у зазначеному періоді Відділення здійснювало заходи щодо усунення 27 чинників дестабілізації стану СТВ на 27 підприємствах із чисельністю працюючих 4369 працівників. За сприяння Відділення попереджено виникнення 19 КТС (К); погашено заборгованість із заробітної плати на суму 20,8 млн.грн.; проведено 51 узгоджувальну зустріч з адміністраціями та трудовими колективами підприємств, установ, організацій, стан СТВ яких перебуває на обліку ЗКТС (К). Крім того, взято участь у 6 засіданнях обласної, міської комісіях з питань забезпечення своєчасності повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат.
 Основними причинами ускладнення стану СТВ між сторонами соціального діалогу залишалась наявна заборгованість із виплати заробітної плати та порушення термінів виплати поточної заробітної плати.
 Відділенням за звітний період розглянуто 143 звернення від фізичних та юридичних осіб, сторін СТВ, представників об’єднань громадян, якими було порушено 151 питання.
 З метою підвищення рівня правової культури учасників СТВ Відділення проводило роботу з інформування громадськості про свою діяльність. Спеціалістами Відділення здійснено 1 виступ на телебаченні. Підготовлено і розміщено на офіційному сайті НСПП та сайті Відділення (http://nspp.volyn.net/) 18 та 20 інформацій про діяльність Відділення. За звітний період проведено 1 «круглий стіл», 2 наради-семінари для арбітрів, посередників, завідуючих ІКЦ. Загалом, працівниками Відділення здійснено 14 виступів на нарадах, семінарах, «круглих столах», комісіях з питань погашення заборгованості із заробітної плати.
 Для реалізації своїх завдань і функцій Відділення у своїй діяльності співпрацює з 9 арбітрами НСПП, 5 посередниками, в області на громадських засадах діють 18 інформаційно-консультаційних центрів НСПП. Відділення і надалі здійснюватиме заходи щодо сприяння своєчасному вирішенню КТС (К) та стабілізації стану СТВ на підприємствах, в установах та організаціях області.

Відділенням вивчено стан соціально-трудових відносин у ПАТ «Електротермометрія»

опубліковано 8 черв. 2018 р., 00:12 НСПП Волинь

 
 За результатами засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат Волинської обласної державної адміністрації, відділенням НСПП у Волинській області (далі – Відділення) взято на облік стан соціально-трудових відносин у ПАТ «Електротермометрія» (м.Луцьк) з метою із запобігання виникненню колективного трудового спору (конфлікту). 
 В межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та здійснення аналітично – інформаційної діяльності головним спеціалістом Відділення В. Овчарук вивчено стан соціально-трудових відносин у товаристві та встановлено, що основними причинами виникнення заборгованості із заробітної плати є зменшення обсягів виробництва, оборотних коштів; значні суми нарахованого земельного податку; витрати на виплату і доставку пільгових пенсій. Також причиною затримки виплати заробітної плати стало й те, що на грошові кошти, що містилися на відкритих банківських рахунках були накладені арешти виконавчою службою. За цей період виконавчою службою в примусовому порядку було списано коштів на загальну суму 1 139, 4 тис.грн., що призвело до дефіциту обігових коштів, зростання тривалості виробничого процесу через несвоєчасні поставки сировини, комплектації. З метою уникнення прострочення сплати податків, застосування штрафів, першочергового спрямовування коштів на виплату заробітної плати ПАТ «Електротермометрія» намагалось скористатись правом на отримання відстрочення (розстрочення) грошових зобов'язань з податку на додану вартість, з земельного податку подавши відповідні заяви. За результатами розгляду заяв ГУ ДФС у Волинській області в розстроченні було відмовлено. На даний час товариство перебуває у досить скрутному становищі, працює на умовах неповного робочого тижня. 
 За результатами вивчення економічних і правових передумов виникнення чинників дестабілізації сторонам соціально-трудових відносин направлено рекомендації щодо шляхів поліпшення стану соціально-трудових відносин.

ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН, ВИНИКНЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ) У ДРУГОМУ ПІВРІЧЧІ 2018 РОКУ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

опубліковано 8 черв. 2018 р., 00:11 НСПП Волинь

 В межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та здійснення аналітично-інформаційної діяльності, відділенням НСПП у Волинській області (далі – Відділення) здійснено прогнозування розвитку та можливих змін стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) із урахуванням наявних об’єктивних та суб’єктивних причин, ймовірності виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), попередження акцій соціального протесту у другому півріччі 2018 року. 
 При прогнозуванні розвитку стану СТВ враховано основні соціально-економічні показники галузей економіки області, результати моніторингу стану СТВ на підприємствах, в установах, організаціях, динаміку кількості КТС (К), випадки ускладнення стану СТВ, акції соціального протесту, причини їх виникнення, зміст вимог, що висувались найманими працівниками. 
 Аналіз показав, що індекс промислової продукції у січні – березні до відповідного періоду 2017 року становив 105,7%, будівельної продукції у січні – березні порівняно з відповідним періодом минулого року становив 102,9%, спостерігається зниження індексу промислової продукції на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів, куди входить добування кам’яного та бурого вугілля (у січні – березні 2018 року індекс склав 86,3% в порівнянні з січнем-березнем 2017 року), що пов’язане із скороченням видобутку вугілля. Економічна ситуація все ще залишається складною, що негативно впливає на стан СТВ в окремих трудових колективах області. 
 Проведений Відділенням аналіз причин ускладнення стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів показав, що загострення стану СТВ та виникнення КТС (К) у ІІ півріччі 2018 року можливе через: низький рівень заробітної плати в ряді галузей; незабезпечення продуктивної зайнятості працюючих; невиконання власниками положень колективних договорів, угод, наявність заборгованості із виплати заробітної плати; незабезпечення власниками належних умов праці, її охорони та ін. 
 У ІІ півріччі 2018 року прогнозується ускладнення стану СТВ на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів. На діяльність підприємств добувної галузі впливають такі негативні чинники як невикористання інноваційних технологій до видобутку вугілля, значні витрати на виробництво вугільної продукції, що не покриваються надходженням коштів від її реалізації, зниження обсягів видобутку вугілля, недостатня державна підтримка діючих підприємств з видобутку вугілля, проблеми зі збутом продукції, значні суми кредиторської заборгованості, невизначеність щодо майбутньої перспективи роботи шахт та ін. Всі перелічені вище чинники (наслідком яких є заборгованість із виплати заробітної плати та незадовільний розмір заробітної плати) можуть негативно вплинути на соціально-економічний стан добувних підприємств області. 
 На окремих підприємствах будівельної галузі зберігатиметься певна негативна тенденція через несвоєчасність розрахунків за виконані роботи, затримку розрахунків за виконані роботи з державного бюджету, зменшення обсягів будівельних робіт, заборгованості із виплати заробітної плати, роботу окремих будівельних підприємств в режимі скороченого робочого дня (тижня) або її призупинення на деяких об’єктах, з урахуванням відносно невисокого рівня заробітної плати та важких умов праці. 
 Можливе ускладнення стану СТВ упродовж ІІ півріччя 2018 року на окремих підприємствах житлово-комунального господарства області. Важливим фактором стабільності СТВ на підприємствах галузі є вчасне фінансування державних зобов’язань. Внаслідок недофінансування пільг і субсидій з державного бюджету існує ймовірність виникнення заборгованості з виплати заробітної плати на багатьох комунальних підприємствах області. 
 Низький рівень заробітної плати, незадовільне фінансування, оптимізація мережі закладів освіти, охорони здоров’я (закриття, реорганізація, тощо) може погіршити стан соціально-трудових відносин в колективах установ та закладів бюджетних галузей області в ІІ півріччі 2018 року. 
 Відділення, враховуючи прогнозні висновки у взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією профспілок Волинської області, Волинським обласним об’єднанням організацій роботодавців і надалі здійснюватиме заходи спрямовані на поліпшення соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), своєчасне врегулювання випадків дестабілізації між сторонами соціально-трудових відносин з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

Підсумки роботи відділення НСПП у Волинській області за 2017 рік

опубліковано 17 січ. 2018 р., 06:17 НСПП Волинь

 Упродовж 2017 року діяльність відділення НСПП у Волинській області (далі – Відділення) була спрямована на виконання завдань, визначених законами України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціальний діалог в Україні» та нормативно правовими актами НСПП. Відділенням здійснювались заходи, спрямовані на забезпечення правового супроводу примирних процедур, здійснення посередництва у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів); прогнозування та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів); сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, установ та організацій області; підвищення рівня правових знань сторін соціально-трудових відносин; сприяння забезпеченню здійснення соціального діалогу, проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності профспілок та організацій роботодавців.
 Виконання Відділенням зазначених заходів сприяло вирішенню вимог найманих працівників, зменшенню соціальної напруги, усуненню чинників дестабілізації, врегулюванню конфліктів правовим шляхом з метою реалізації конституційних прав та гарантій найманих працівників, забезпеченню соціальної стабільності в регіоні.
 Відділення з метою виконання завдань та функцій взаємодіє з обласною та районними державними адміністраціями, Волинською обласною радою, виконавчим комітетом Луцької міської ради, Федерацією профспілок області, обласними галузевими профспілковими організаціями, Волинським обласним об’єднанням організацій роботодавців, керівниками та профспілковими представниками підприємств, установ та організацій області.
 Однією з головних причин дестабілізації відносин у трудових колективах підприємств, організацій та установ області лишається наявна заборгованість із виплати заробітної плати. Загальна сума заборгованості по області станом на 01.12.2017 становила 34,3 млн.грн, що дорівнює 3,1% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2017 року. Недоотримали зароблене 3,6 тис. працівників, зайнятих на економічно активних підприємствах області, або 2,1% від середньооблікової кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 8879 грн.
 Протягом 2017 року Відділення сприяло вирішенню 8 колективних трудових спорів (конфліктів), безпосередніми учасниками зазначених спорів були 257 найманих працівників 6 підприємств. У цих колективних трудових спорах (конфліктах) найманими працівниками було висунуто 18 вимог, з яких 2 або 11,1% від загальної кількості щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень та 16 (88,9%) щодо невиконання вимог законодавства про працю.
 Упродовж 2017 року Відділенням проведено 139 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) та запобігання їх виникненню, зокрема 131 узгоджувальну зустріч, 8 засідань примирних комісій.
 За сприяння Відділення у ході проведення примирних процедур було вирішено та знято з реєстрації 3 колективні трудові спори (конфлікти) та 8 вимог найманих працівників, з яких 2 (25,0%) щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, 6 (75,0%) – невиконання вимог законодавства про працю.
 За звітний період в результаті заходів здійснених Відділенням у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) та запобігання їх виникненню погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 12970,4 тис.грн. або 98,2% від загальної суми боргу, що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.
 Крім того, Відділення здійснювало заходи щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) по 36 випадках ускладнення стану соціально-трудових відносин із загальною чисельністю працюючих – 6573, на 36 підприємствах.
 За сприяння Відділення протягом 2017 року врегульовано 33 випадки дестабілізації стану соціально-трудових відносин (або 91,7% від загальної кількості), 1 випадок (2,8%) знято з обліку в зв’язку з переростанням в КТС (К), в стадії ліквідації залишилось – 2 (5,6%), які стосуються невиконання вимог законодавства про працю.
 Осередками нестабільності між сторонами соціального діалогу були підприємства добувної промисловості, сфери житлово-комунального господарства, транспорту, будівельної галузі, заклади охорони здоров’я.
 З метою сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) працівники Відділення постійно беруть участь в засіданнях обласної, міської комісіях з питань забезпечення своєчасності повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат. Протягом року взято участь у 12 засіданнях зазначених комісій, на яких заслухано 35 керівників підприємств області. Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на цих підприємствах склала 13285,2 тис. грн.
 Відділення здійснювало моніторинг акцій соціального протесту, надавало роз’яснення сторонам соціального діалогу щодо врегулювання розбіжностей та спрямовувало конфліктні ситуації в правове поле.
 Упродовж 2017 року найманими працівниками проведено 12 акцій соціального протесту з вимогами: збереження робочих місць, погашення заборгованості із заробітної плати, порушення норм охорони праці. Упродовж звітного періоду Відділенням розглянуто 284 звернення від фізичних та юридичних осіб, сторін СТВ, представників об’єднань громадян якими було порушено 297 питань.
 Інформація про діяльність та практичний досвід роботи Відділення висвітлюється на сайті (nspp.volyn.net). У 2017 році опубліковано 35 статей.
 За звітний період проведено 8 засідань Комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів профспілок та організацій роботодавців, прийнято 4 рішення про визнання репрезентативними та видані Свідоцтва про підтвердження репрезентативності 4 суб’єктам сторін профспілок.
 Відділення і надалі здійснюватиме заходи щодо сприяння своєчасному вирішенню КТС (К) та стабілізації стану СТВ на підприємствах, в установах та організаціях області.

Результати роботи відділення НСПП у Волинській області за січень - вересень 2017 року

опубліковано 11 жовт. 2017 р., 04:41 НСПП Волинь

 Упродовж січня – вересня 2017 року в межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та нормативно правовими актами НСПП, відділенням НСПП у Волинській області (далі – Відділення), у взаємодії з відповідними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування вживались правові та організаційні заходи щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин, запобігання та своєчасного вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах області, забезпечення, в межах компетенції, розвитку соціального діалогу у Волинській області. 
 Протягом звітного періоду Відділення сприяло вирішенню 8 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС (К), безпосередніми учасниками зазначених спорів були 257 найманих працівників 7 підприємств, а саме: 
 - Товариства з обмеженою відповідальністю «Зустріч»; 
 - Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Зоря»; 
 - Приватного підприємства «Там Проект-Сервіс»; 
 - Волинської торгово-виробничої корпорації; 
 - Державного підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів №2»; 
 - Приватного науково-виробничого підприємства «Проект-Сервіс»; 
 - Товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест». 
 У зазначених КТС (К) найманими працівниками було висунуто 18 вимог, з яких 2 або 11,1% від загальної кількості стосуються виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень та 16 (88,9%) – невиконання вимог законодавства про працю. 
 З метою невідкладного реагування на ускладнення стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ), спеціалістами Відділення за звітний період було проведено 8 примирних комісій та 36 узгоджувальних зустрічей, спрямованих на сприяння вирішенню КТС (К). 
 Крім того, у зазначеному періоді Відділення здійснювало заходи щодо запобігання виникненню КТС (К) по 30 випадках ускладнення стану СТВ із загальною чисельністю працюючих 6090 працівників на 30 підприємствах. 
 За сприяння Відділення упродовж січня – вересня 2017 року врегульовано 19 випадків дестабілізації стану СТВ (або 63,3% від загальної кількості), 1 (3,3%) знято з обліку в зв’язку з переростанням КТС (К) в стадії ліквідації залишилось – 10 (33,3%), які стосувалися невиконання вимог законодавства про працю. 
 Відділенням в ході здійснення заходів із запобігання виникненню КТС (К) за січень – вересень 2017 року проведено 51 узгоджувальну зустріч з учасниками СТВ. Поряд з цим, Відділенням взято участь у 9 засіданнях обласної, міської комісіях з питань забезпечення своєчасності повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат. 
 Протягом січня – вересня 2017 року Відділенням розглянуто 216 звернень від фізичних та юридичних осіб, сторін СТВ, представників об’єднань громадян, якими було порушено 237 питань. 
 З метою підвищення рівня правової культури учасників СТВ Відділення упродовж січня – вересня 2017 року проводило роботу з інформування громадськості про свою діяльність. Спеціалістами Відділення здійснено 1 виступ на телебаченні. Підготовлено і розміщено на офіційному сайті НСПП та сайті Відділення (http://nspp.volyn.net/) відповідно 25 та 28 інформацій про діяльність Відділення. За звітний період проведено 2 «круглих столи», 3 наради-семінари для арбітрів, посередників, завідуючих ІКЦ. Працівниками Відділення здійснено 23 виступи на нарадах, семінарах, «круглих столах», комісіях з питань погашення заборгованості із заробітної плати. 
 Відділенням здійснювались також заходи щодо забезпечення реалізації Закону України «Про соціальний діалог в Україні», відповідно до якого на НСПП покладено функції щодо проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) сторін соціального діалогу. Відповідно до рішень Відділення упродовж січня – вересня 2017 року 4 суб’єкти сторін профспілок визнано такими, що відповідають критеріям репрезентативності (підтвердили репрезентативність) на територіальному рівні. 
 Відділення і надалі здійснюватиме заходи щодо сприяння своєчасному вирішенню КТС (К) та стабілізації стану СТВ на підприємствах, в установах та організаціях області.

Результати роботи відділення НСПП у Волинській області за перше півріччя 2017 року

опубліковано 11 лип. 2017 р., 02:26 НСПП Волинь

 Упродовж першого півріччя 2017 року в межах повноважень, визначених Законом України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” та нормативно правовими актами НСПП, відділенням НСПП у Волинській області (далі-Відділення), у взаємодії з відповідними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування вживались правові та організаційні заходи щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин, запобігання та своєчасного вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах області, забезпечення, в межах компетенції, розвитку соціального діалогу у Волинській області.
 Протягом звітного періоду Відділення сприяло вирішенню 7 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС (К), безпосередніми учасниками зазначених спорів були 167 найманих працівників 7 підприємств, а саме:
 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Зустріч»;
 - Сільськогосподарський виробничий кооператив «Зоря»;
 - Приватне підприємство «Там Проект-Сервіс»;
 - Волинська торгово-виробнича корпорація;
 - Державне підприємство «Луцький комбінат хлібопродуктів №2»;
 - Приватне науково-виробниче підприємство «Проект-Сервіс»;
 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Прайд-Інвест».
 У зазначених КТС (К) найманими працівниками було висунуто 15 вимог, з яких 2 або 16,7% від загальної кількості - щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень та 13 (86,7%) - щодо невиконання вимог законодавства про працю.
 З метою невідкладного реагування на ускладнення стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ), спеціалістами Відділення за звітний період було проведено 5 примирних комісій та 22 узгоджувальні зустрічі спрямованих на сприяння вирішенню КТС (К).
 Крім того, у зазначеному періоді Відділення здійснювало заходи щодо запобігання виникненню КТС (К) по 24 випадках ускладнення стану СТВ із загальною чисельністю працюючих 4639 працівників на 24 підприємствах.
 За сприяння Відділення упродовж І півріччя 2017 року врегульовано 9 випадків дестабілізації стану СТВ (або 37,5% від загальної кількості), 1 (4,2%) знято з обліку в зв’язку з переростанням КТС (К) в стадії ліквідації залишилось – 14 (58,3%), які стосувалися невиконання вимог законодавства про працю.
 Відділенням в ході здійснення заходів із запобігання виникненню КТС (К) за І півріччя 2017 року проведено 29 узгоджувальних зустрічей з учасниками СТВ. Поряд з цим, Відділенням взято участь у 6 засіданнях обласної, міської комісіях з питань забезпечення своєчасності повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат.
 Протягом І півріччя 2017 року Відділенням розглянуто 135 звернень від фізичних та юридичних осіб, сторін СТВ, представників об’єднань громадян якими було порушено 148 питань.
  З метою підвищення рівня правової культури учасників СТВ Відділення упродовж І півріччя 2017 року проводило роботу по інформуванню громадськості про свою діяльність. Спеціалістами Відділення здійснено 1 виступ на телебаченні. Підготовлено і розміщено на офіційному сайті НСПП та веб-сторінці Відділення відповідно 18 і 21 інформацій про діяльність Відділення. За звітний період проведено 2 «круглих столи», 2 наради-семінари для арбітрів, посередників, завідуючих ІКЦ. Працівниками Відділення здійснено 16 виступів на нарадах, семінарах, «круглих столах», комісіях з питань погашення заборгованості із заробітної плати.
 Відділенням здійснювались також заходи щодо забезпечення реалізації Закону України «Про соціальний діалог в Україні», відповідно до якого на НСПП покладено функції щодо проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) сторін соціального діалогу. Відповідно до рішень Відділення упродовж І півріччя 2017 року визнано такими, що відповідають критеріям репрезентативності (підтвердили репрезентативність) на територіальному рівні 4 суб’єкти сторін профспілок.
 Відділення і надалі здійснюватиме заходи щодо сприяння своєчасному вирішенню КТС (К) та стабілізації стану СТВ на підприємствах, в установах та організаціях області.

Робота Відділення за 2016 рік

опубліковано 19 січ. 2017 р., 00:03 НСПП Волинь

 Упродовж 2016 року на обліку Відділення, з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), знаходилося 34 випадки дестабілізації стану соціально-трудових відносин (7 – залишок на початок року, 27 – взято упродовж року), які охоплювали 8902 працівники 34-х підприємств, установ, організацій області.
 Врегульовано 32 дестабілізаційні випадки (94,1% від загальної кількості) на 32-х підприємствах, в установах, організаціях, завдяки чому погашено 34778,6 тис. грн. заборгованості (99,6% загальної суми, що стала основною причиною виникнення дестабілізації – 34905,8 тис. грн.).
 В розрізі видів економічної діяльності, випадки дестабілізації стану соціально-трудових відносин, що перебували на обліку Відділення, розподілилися наступним чином:
 - промисловість – 10 (29,4% від загальної кількості), у т.ч. 7 – добувна, 2- постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря, 1 – переробна;
 - освіта – 7 (20,6%);
 - державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 4 (11,8%);
 - оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 2 (5,9%);
 - інформація та телекомунікації – 2 (5,9%);
 - професійна, наукова та технічна діяльність – 2 (5,9%);
 - водопостачання; каналізація, поводження з відходами – 1 (2,9%);
 - будівництво – 1 (2,9%);
 - транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 1 (2,9%);
 - операції з нерухомим майном – 1 (2,9%);
 - діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 1 (2,9%);
 - охорона здоров’я та соціальна допомога – 1(2,9%);
 - мистецтво, спорт, розваги та відпочинок -1 (2,9%).

 Із 34-х чинників, які призвели до ускладнень соціально-трудових відносин і усуненню яких сприяло Відділення упродовж року, було ліквідовано - 32, залишилися в стадії ліквідації - 2.
 Переважна більшість дестабілізаційних чинників, що призвели до ускладнення стану соціально-трудових відносин та перебували на обліку Відділення, були пов’язані із порушеннями законодавства про працю (недотриманням строків виплати поточної заробітної плати, наявністю заборгованості із виплати заробітної плати) – 32 випадки (94,1 %).
 Здійснений аналіз чинників свідчить, що причиною їх виникнення стали порушення:
 - вимог ст.115 КЗпП України, ст.24 Закону України „Про оплату праці” щодо своєчасності виплати заробітної плати;
 - вимог ст. 97 Кодексу Законів про працю України, ст.15 Закону України „Про оплату праці” щодо здійснення оплати праці працівників у першочерговому порядку.

 Для стабілізації стану соціально-трудових відносин у колективах підприємств, установ, організацій та врегулювання випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин, що виникали між сторонами конфліктогенних підприємств, працівники відділення здійснювали безпосередній виїзд на підприємство. Протягом поточного року було здійснено вивчення стану соціально-трудових відносин на 20-ти підприємствах, що знаходилися в системі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).
 В результаті моніторингових досліджень можливих випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин та конфліктоутворюючих чинників, в Базі даних підприємств, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності, упродовж року перебувало 19 підприємств, установ, організацій області.
 При здійсненні заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) протягом 2016 року дієвим превентивним заходом залишалось проведення узгоджувальних зустрічей з учасниками соціально- трудових відносин. В процесі обговорення проблемних питань підприємств на таких зустрічах здійснювався конструктивний діалог, у ході якого підкреслювалась необхідність вирішення розбіжностей між учасниками СТВ правовим шляхом. У цьому напрямку, фахівцями Відділення надавались рекомендації та правові консультації як роботодавцям, так і найманим працівникам щодо дій по стабілізації стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств області та наголошувалось на необхідності об’єднання спільних зусиль задля покращення стану справ із ліквідації зарплатних боргів та недопущення проявів можливої протестної активності найманих працівників.
 У рамках здійснення Відділенням заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) за січень - грудень 2016 року проведено 43 таких зустрічей. Поряд з цим, упродовж 2016 року Відділенням взято участь у 13 засіданні обласної, міської та окремих рай/міських комісіях з питань забезпечення своєчасності повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат. На засіданнях було заслухано 28 керівників підприємств області, а загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на зазначених підприємствах склала 25641,5 тис. грн.
 Поліпшенню стану соціально-трудових відносин при здійсненні заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) в області сприяла і налагоджена співпраця з Федерацією профспілок Волинської області, організаціями профспілок, а також - з Об’єднанням організацій роботодавців Волинської області. Результатом заходів, здійснених Відділенням у ході запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) за 2016 рік стало погашення заборгованості із заробітної плати на загальну суму 34778,6 тис. грн., яка була безпосередньою причиною виникнення випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин у трудових колективах області.
 Одним із напрямків роботи відділення є організація роботи щодо своєчасного та об’єктивного розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, представників об’єднань громадян без статусу юридичної особи, у задоволенні їх прав та інтересів. Протягом 2016 року до відділення НСПП в області надійшло 250 звернення від фізичних та юридичних осіб, в яких було порушено 276 питань, зокрема, щодо:
 - процедури вступу у колективний трудовий спір, вирішення колективних трудових спорів, конфліктних ситуацій - 40 (14,4% від загальної кількості);
 - укладання та виконання умов трудового договору, укладення та виконання колективного договору, угоди - 30 (10,9%);
 - виплати заборгованої заробітної плати – 33 (12,0%)
 - звільнення з роботи, порядку вивільнення працівників – 24 (8,7%)
 - інших питань – 149 (54,0%).

Практика популяризації та роз’яснення положень законодавчих і нормативно-правових актів з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

опубліковано 6 лют. 2012 р., 10:20 НСПП Волинь   [ оновлено 8 лют. 2012 р., 07:12 ]

    На виконання п. 6.5 плану роботи Національної служби посередництва і примирення на 2011 рік, затвердженого наказом НСПП від 30 грудня 2010 року № 86, відділенням НСПП у Волинській області протягом зазначеного періоду поширено практику популяризації та роз’яснення в регіональних засобах масової інформації, трудових колективах, серед трудових арбітрів, незалежних посередників, позаштатних радників НСПП положень законодавчих і нормативно-правових актів з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
     Щоквартально відділення НСПП у Волинській області проводить наради-семінари з арбітрами, посередниками, завідувачами інформаційно-консультаційними центрами Національної служби посередництва і примирення, на яких розглядають питання поліпшення співпраці між Відділенням та позаштатними інституціями, обговорюються зміни та доповнення до законодавчих та нормативно-правових актів, що регламентують соціально-трудові відносини, а також нових актів з цих питань (включаючи нормативні документи НСПП).
     За участі працівників Відділення проводяться узгоджувальні зустрічі із сторонами колективних трудових спорів між найманими працівниками та генеральним директором ВАТ «Луцький картонно-руберойдовий комбінат», між найманими працівниками та директором Луцького підприємства електротранспорту, між на найманими працівниками та директором комунального підприємства «Зелене господарство міста Луцька», на яких постійно надаються всі необхідні роз’яснення та рекомендації щодо порядку вирішення колективних трудових спорів.
    Також, проводяться узгоджувальні зустрічі із сторонами соціально-трудових відносин безпосередньо в колективах області. Зокрема, надається правова допомога та роз’яснення щодо порядку вступу у колективний трудовий спір відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».
     Представники позаштатних інституцій НСПП вивчають стан соціально-трудових відносин на окремих підприємствах, в установах та організаціях області, висловлюють свої пропозиції щодо їх поліпшення, надають правову допомогу громадянам, сприяють налагодженню взаємодії в роботі відділення НСПП з місцевими органами державної влади.
     Крім того, важливу з питань забезпечення своєчасності погашення заборгованості із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших соціальних виплат Волинської обласної державної адміністрації та комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, детінізації заробітної плати Луцької міської ради. Участь у засіданнях цих комісій дає можливість привернути увагу депутатів обласної ради, членів комісій до роботи Служби і вирішення питань соціально-трудових відносин.
     З метою підвищення правової культури найманих працівників та запобігання порушень трудового законодавства зі сторони деяких роботодавців представники відділення НСПП у Волинській області спільно з членами профспілкових організацій доводять до населення питання щодо правових шляхів урегулювання конфліктів (зокрема, колективних трудових спорів). Так, наприклад, у лютому 2011 року у місті Луцьку пройшло два етапи навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації новообраних секретарів сільських, селищних рад районів Волинської області. Працівники Відділення проводили тематичні зустрічі із учасниками навчання відповідно до плану-графіку навчання на базі Волинського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, затвердженого головами Волинської обласної державної адміністрації Б.П. Клімчуком, обласної ради В.І. Войтовичем. В ході зустрічей було розглянуто питання: «Стан соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях області», «Колективний трудовий спір. Порядок вступу та вирішення колективного трудового спору». Зокрема, фахівці Відділення розповіли присутнім про основні завдання та функції Національної служби посередництва і примирення; правові підстави та форми співпраці відділення НСПП з Федерацією профспілок Волинської області, обласним об’єднанням організацій роботодавців, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування; стан соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях області; практику роботи відділення НСПП у Волинській області щодо вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). Крім того, учасники семінару були ознайомлені з порядком вступу у колективний трудовий спір та застосуванням примирних процедур для його вирішення.
     4 жовтня 2011 року об 11.00 год. начальник відділення Національної служби посередництва і примирення О. Клімович на запрошення Волинської обласної державної адміністрації взяв участь у засіданні Регіональної тристоронньої соціально-економічної ради. У своєму виступі О. Клімович акцентував увагу на роботі, що проводиться в області для укладення колективних договорів на підприємствах, в установах, організаціях області.
     Відповідно до статті 7 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» на Національну службу посередництва і примирення (на національному та галузевому рівнях) та її відділення в областях (на територіальному рівні) покладено відповідальну місію здійснення оцінки відповідності репрезентативності профспілок та їх об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань. У зв’язку з цим в жовтні цього року відбувся семінар з головами профспілкових організацій та організацій роботодавців області, в ході якого працівниками Відділення було роз’яснено порядок подачі документів для проходження оцінки репрезентативності, надані консультації з питань реалізації норм Закону України «Про соціальний діалог» та положень Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців. 14 жовтня начальник відділення Національної служби посередництва і примирення у Волинській області О. Клімович дав інтерв’ю кореспонденту громадсько-політичного тижневика «Місто вечірнє» у зв’язку із наближенням 13-ї річниці утворення Національної служби посередництва і примирення. О. Клімович проаналізував результати діяльності відділення НСПП у Волинській області за дев’ять місяців цього року. Зокрема, розповів про практику вирішення колективних трудових спорів (у ВАТ «Луцький картонно-руберойдовий комбінат», Луцьке підприємство електротранспорту, КП «Зелене господарство міста Луцька»), назвав найбільш конфліктогенні галузі (промисловість, будівництво, житлово-комунальне господарство), визначив, що найчастіше спричиняє соціальну напругу в колективах та які найтиповіші розбіжності виникають при колективних трудових спорах.

1-10 of 11