ФункціїОсновні функції відділення НСПП у Волинській області:Відділення НСПП у Волинській області відповідно до покладених на нього завдань:
1. вивчає, узагальнює і оцінює стан, динаміку соціально-трудових відносин, колективних трудових спорів (конфліктів) і інформує керівництво НСПП про результати цієї роботи;
2. оперативно вивчає інформації, що за своїм змістом вимагають невідкладного інформування та реагування (страйки, акції протесту або інші дії, пов'язані з ускладненням соціально-трудових відносин та припиненням роботи на підприємствах, організаціях, установ, галузях тощо), та негайно інформує про результати вивчення керівництво НСПП, щодекади готує і направляє керівництву НСПП оперативні інформації про стан соціально-трудових відносин;
3. здійснює заходи щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), веде облік підприємств, установ і організацій, територій, на яких існують розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин, подає в установленому порядку відомчу статистичну звітність про результати роботи із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);
4. здійснює прогнозування стану соціально-трудових відносин, колективних трудових спорів (конфліктів) з метою їх попередження чи сприяння своєчасному їх вирішенню, готує і подає НСПП в установлені терміни піврічні прогнози стану соціально-трудових відносин, колективних трудових спорів (конфліктів);
5. розробляє пропозиції щодо комплексу заходів запобіжного характеру з метою поліпшення соціально-трудових відносин, недопущення колективних трудових спорів (конфліктів) чи їх своєчасного вирішення у розрізі галузей, регіонів, об'єктів господарювання, відносно яких спрогнозовані можливі ускладнення соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), і направляє їх відповідним місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, об'єднанням профспілок і роботодавців;
6. вивчає і аналізує зміст та причини виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) і можливі їх наслідки,
виробляє пропозиції щодо запобігання їх виникненню;
7. надає допомогу сторонам спору (конфлікту) у підготовці та формуванні відповідних документів для офіційної реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) в НСПП;
8. вносить пропозиції керівництву НСПП про реєстрацію колективних трудових спорів (конфліктів) та зняття їх з контролю;
9. аналізує висунуті працівниками вимоги та здійснює оцінку їх обґрунтування;
10. сприяє встановленню контактів між сторонами колективного трудового спору (конфлікту);
11. перевіряє, в разі необхідності, повноваження представників сторін колективного трудового спору (конфлікту);
12. консультує сторони колективного трудового спору (конфлікту) з питань:
- компетенції органів стосовно задоволення вимог, які є предметом колективного трудового спору (конфлікту) чи виконання яких сприятиме його вирішенню;
- застосування нормативно-правових актів для вирішення колективного трудового спору (конфлікту);
13. за зверненням сторін (сторони) колективного трудового спору (конфлікту) розглядає матеріали щодо колективного трудового спору (конфлікту) з метою сприяння його вирішенню, видає рекомендації та рішення з метою сприяння вирішенню колективного трудового спору;
14. здійснює контроль за виконанням рішень примирних органів, власних рекомендацій і рішень з метою сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів);
15. у випадках, передбачених статтею 24 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" і коли рекомендації Відділення щодо вирішення колективного трудового спору (конфлікту) не враховано, готує пропозиції голові НСПП про звернення у встановленому порядку із заявою про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) до апеляційного суду Волинської області, за дорученням голови НСПП представляє інтереси НСПП в апеляційному суді Волинської області;
16. забезпечує підбір кандидатур посередників та арбітрів, здійснює заходи щодо підвищення їх кваліфікації, організації їх ефективної роботи в примирних органах;
17. здійснює підбір і призначення позаштатних радників НСПП, організовує їх роботу;
18. на прохання сторін колективного трудового спору (конфлікту) пропонує їм кандидатури посередників та арбітрів для участі у примирних процедурах;
19. сприяє залученню, в разі необхідності, до участі у примирних процедурах народних депутатів України, представників державної влади, органів місцевого самоврядування та інших осіб;
20. координує роботу трудового арбітражу, направляє своїх спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів;
21. координує у встановленому порядку вирішення сторонами колективного трудового спору (конфлікту) питань щодо організаційного, матеріально-технічного і фінансового забезпечення роботи незалежних посередників, членів примирних комісій і трудового арбітражу;
22 забезпечує правильне застосування законодавчих та нормативно-правових актів під час вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин;
23. бере участь в узагальненні практики застосування законодавства з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), вносить в установленому порядку пропозиції щодо його вдосконалення;
24. у межах своєї компетенції бере участь у розробці і вдосконаленні положень, інструкцій та інших нормативних актів щодо діяльності НСПП та здійснення примирних процедур;
25. взаємодіє у межах своєї компетенції з органами державної влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями роботодавців, профспілок, підприємствами, установами і організаціями Волинської області;
26. здійснює опрацювання статистичних даних, іншої інформації про колективні трудові спори (конфлікти) в Волинській області і щомісяця надсилає НСПП державну статистичну звітність;
27. щоквартально, за підсумками півріччя і року готує та подає до НСПП звіт про результати своєї діяльності;
28. вивчає, узагальнює і поширює вітчизняний та зарубіжний досвід роботи щодо запобігання та врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів);
29. забезпечує правильне застосування законодавчих та нормативно-правових актів з питань проходження державної служби працівниками відділення НСПП у Волинській області;
30. здійснює в межах повноважень, визначених нормативними актами, фінансово-господарську діяльність відділення НСПП в Волинській області;
31. інформує громадськість про діяльність відділення НСПП у Волинській області на відповідній території, взаємодіє із засобами масової інформації, готує відповідні інформаційні та довідкові матеріали, проводить прес-конференції, "круглі столи" та інші заходи;
32. виконує поточні доручення керівництва НСПП, які належать до компетенції відділення НСПП у Волинській області.